اساتید

دکتر سعید شهباز مرادی

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران (رتبه نخست آزمون ورودی و فارغ التحصیلی)

  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد)

  کارشناسی مدیریت بیمه، علامه طباطبائی ECO College of Insurance(رتبه دوم فارغ التحصیلی)

   

   

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  • 17 سال مشاوره تخصصی و عملیاتی در حوزه استقرار نظام مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمان های خصوصی و دولتی (کوچک /متوسط و هلدینگ ها)
  • 14سال تدریس مستمر دوره های حرفه ای مدیریت MBA،Post DBA، DBA
  • 18سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
  • 22سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه،خودرو و نفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی

   

   

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  • تالیف مشترک کتاب "جبران خدمات مبتنی بر عملکرد" انتشارات نشر مهربان-سال 1398
  • تالیف مشترک کتاب "هنر اجرای اثربخش استراتژی" انتشارات نشر مهربان-سال 1398
  • تالیف مشترک کتاب "شاخص های کلید عملکرد" انتشارات نشر مهربان-سال 1397
  • تالیف مشترک کتاب "تعالی منابع انسانی (مدل ها و استانداردها)"- انتشارات توفیق دانش-سال 1396
  • تالیف مشترک کتاب "چگونگی شناخت افراد توانا در بازی دشوار آدم شناسی(راهکار موثر در مصاحبه استخدامی)" - انتشارات توفیق دانش-سال 1396
  • تالیف مشترک کتاب "مورد کاوی در مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی" - انتشارات توفیق دانش-سال 1396
  • تالیف کتاب "مدیریت سرمایه های انسانی در هلدینگ ها و بنگاه های کوچک و متوسط"- انتشارات توفیق دانش-سال1393
  • تالیف مشترک کتاب"اندازه گیری و بهره وری در سازمان"- انتشارات توفیق دانش- سال1392
  • تالیف کتاب "روش شناسی تحقیقات حوزه کسب و کار"-انتشارات توفیق دانش- سال1392
  • تالیف کتاب "مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدل ها و ابزارها)"-انتشارات توفیق دانش -سال1392
  • تالیف کتاب "مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمانی"-انتشارات توفیق دانش -سال1391
  • تالیف کتاب "دانش مسائل روز مدیریت" -انتشارات توفیق دانش -سال1391
  • تالیف کتاب "معماری سرمایه های انسانی"- انتشارات مدیران فردا-سال1391
  • تالیف کتاب "مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی"-سال1389-انتشارات مکتب ماهان
  • تالیف کتاب "نیازسنجی آموزشی"-وزارت بازرگانی-1390
  • تالیف کتاب"جعبه ابزار مدیریت، دستنامه دانش عمومی مدیریت" ،چاپ مهرماه1388،مجتمع انتشاراتی سیمیا
  • ترجمه کتاب "مراکز ارزیابی در منابع انسانی"-چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائیز1386
  • ترجمه کتاب "مدیریت استراتژیک در خدمات هتلداری"-سازمان آموزشی بنیاد/1388

   

   

 • سایر اطلاعات

   

  • Investing the barriers of the green HRM implementation in oil industry،journal of Management Science Letters 2014(ISI)
  • مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت و گاز،فصلنامه علمی و پژوهشی (ISC)،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت،دوره 4 شماره 24
  • شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب و کار،فصلنامه علمی و پژوهشی(ISC)،فصلنامه توسعه کارآفرینی،دوره 6 شماره 3،پاییز1392
  • طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری،فصلنامه علمی ترویجی (ISC) فصلنامه راهبردی توسعه،1392
  • با مقیاس بندی سازمانهای تابعه شرکت ملی نفت ایران بر اساس رضایت شغلی،تعهد سازمانی،رفتار مدنی سازمانی، فصلنامه علمی و پژوهشی منابع انسانی و مدیریت در صنعت نفت، شماره 17،سال1390(ISC)
  • سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک]فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت فناوری اطلاعات،شماره5،سال1389(ISC)
  • طراحی چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی]فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت بازرگانی،شماره...،سال1389
  • توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی،فصلنامه علامی و پژوهشی دانش مدیریت دولتی،شماره2،سال1388(ISC)
  • آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه،فصلنامه علمی و بژوهشی دانش مدیریت،شماره 80،سال 1387(ISC)
  • طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت،فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت،شماره80،سال 1(ISC)
  • ارزیابی عملکرد با سیستم های خبره،فصلنامه علمی و پژوهشی دانشور،ساتل 1387(ISC)
  • بررسی عوامل موفقیت مدیران در سازمان های خدمات عمومی کوچک و طراحی مدل به منظور تبیین عوامل،فصلنامه علمی و پژوهشی دانشور،سال1386(ISC)
  • فرسودگی شغلی،فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن علوم مدیریت ایران،سال اول،شماره اول 1385
  • متغیرهای گمشده در نظریه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و توسعه/سال9شماره33
  • محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات بیمه ای جهت تعدیلات تورمی/فصلنامه علمی ترویجی بررسی های بازرگانی/سال4شماره24مرداد86
  • تجزیه و تحلیل مقیاس لیکرت در مدیریت/فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت/شماره54 تابستان86
  • نظریه بنیادین(Grounded)، رویکرد عملیاتی و نوین در روش تحقیق/فصلنامه علمی ترویجی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه/شماره 8 بهار 84