اساتید

دکتر رسول نوروزی

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

   

  کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی

  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

   

  رئیس مرکز تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

  مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران

  تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت ورزشی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، 1395

  مدرس دوره های مربیگری فدراسیون های ورزشی

  عضو انجمن تربیت بدنی ایران

  عضو انجمن مدیریت ورزشی ایران

  عضو بنیاد ملی نخبگان

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

   

  نوروزی سید حسینی. رسول، موسوی چشمه کبودی. کیوان، فتاحی مسرور. فروغ(1395) طراحی مدل تبعیض در تیم های ورزشی(با استفاده از نظریه داده بنیاد)، نشریه حرکت/ مدیریت ورزشی، دوره هشتم، شماره 4، ص ص: 495-510.

  نوروزی سید حسینی، رسول؛ احسانی، محمد؛ کوزه چیان، هاشم؛ امیری، مجتبی(1394) طراحی مدل توسعه قابلیت های انسانی در ورزش(با استفاده از نظریه داده بنیاد)، نشریه حرکت/ مدیریت ورزشی، دوره دهم، شماره 1، ص ص: 63-49.

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، یوسفی. بهرام، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1390)، مقایسه سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه، حرکت/ مدیریت ورزشی، شماره 11، ص ص: 75-53.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، تندنویس. فریدون(1391)، ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14، صص: 190-175.

  سنایی. محمد، زردشتیان. شیرین، نوروزی سید حسینی. رسول(1392) اثر فعالیت های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 17، ص ص: 135- 156.

  بهرامی. شهاب، زردشتیان. شیرین، نوروزی سید حسینی، رسول(1390)، اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بسکتبالیست های زن لیگ برتر ایران، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال اول(نهم پیاپی)، شماره 2(18 پیاپی)، ص ص: 115- 101.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، احسانی. محمد، فیض عسگری. سیامک، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1391)، ارتباط رفتار های حمایتی- استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبه ایران، نشریه حرکت/ مدیریت ورزشی، شماره 14، ص ص: 139- 159

  کوزه چیان. هاشم، نوروزی سید حسینی. رسول، مرادی. حدیث(1391)، مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 114،  ص ص: 61- 76.

  آزادان. مهدی، کوزه چیان. هاشم، بشیری. مهدی، نوروزی سید حسینی. رسول،(1394) وضعیت سقف شیشه ای و تأثیر آن بر کاهش توانمندی زنان در سازمان های ورزشی- مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 7، شماره 1؛ ص ص: 39-49.

  فتحی. حسن، نوروزی سید حسینی. رسول(1392)، رابطه سبک های رهبری مربیان با انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 18، ص ص: 116- 101.

  زردشتیان. شیرین، نوروزی سید حسینی. رسول، آزادی. آزاده (1391)، اثر سبک های رهبری مربیان با جو انگیزشی و اهداف پیشرفت بسکتبالیست های زن لیگ برتر ایران، حرکت/ مدیریت ورزشی، شماره 12، ص ص: 199-179.

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، صادقی بروجردی. سعید(1391)، اثر ادارک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایتمندی جودوکاران لیگ برتر ایران، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 16، ص ص: 189- 206.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، هنری. حبیب، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1392)، ارتباط سبک های رهبری مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران، حرکت/ مدیریت ورزشی، شماره 17، ص ص: 190- 173.

  نوروزی سید حسینی، رسول(1391)، اثر حمایت سازمانی ادارک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان کرمانشاه، حرکت/ مدیریت ورزشی، شماره 15، ص ص: 103- 87.

  نوروزی سید حسینی، رسول(1392)، ارتباط ادارک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایتمندی بسکتبالیست های زن نخبه ایران، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 18، ص ص: 158- 143.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، زردشتیان. شیرین، فتحی. حسن(1388)، ارتباط درک رفتارهای رهبری مربیان با رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران، فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شماره هشتم، 51-60.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کلاته سیفری. معصومه، اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران، نشریه حرکت/ مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 1، بهار 1393،  ص ص: 89- 108.

  نوروزی سید حسینی. رسول، دهقانی زاده. رضا، هنری. حبیب، یوسفی. بهرام، نوروزی سید حسینی. ابراهیم، تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و ارائه مدل مطلوب(مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران)، نشریه حرکت/ مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 4، زمستان 1392،  ص ص: 28- 5.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، فتاحی مسرور. فروغ، دستوم. صلاح،(1391) ارتباط بین اداراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مدیریت ورزشی، سال اول، شماره چهارم، ص ص: 37-56.

  نوروزی سید حسینی. رسول، احسانی. محمد، امیری. مجتبی،(1391) بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مدیریت ورزشی، سال اول، شماره دوم، ص ص: 14-34.

  نوروزی سید حسینی. رسول، رضا سپهوند، موسوی چشمه کبودی. کیوان، فتاحی مسرور. فروغ(1396) طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،5(1)، 49-65.

  نوروزی سید حسینی، ابراهیم؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1396)، تأثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش آموزان نوجوان، پژوهش در علوم ورزشی/ رفتار حرکتی، شماره 29، ص ص: 17-36.

  ططری، احسان؛ احسانی. محمد، کوزه چیان، هاشم؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1396)، طراحی مدل الزامات پیاده¬سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش¬های تفریحی کشور(با استفاده از نظریه داده بنیاد)، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، دوره یازدهم، شماره 53، ص ص: 58-33.

  پورعروچی، علی؛ خدایاری. عباس، زارعی، علی؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1397)، طراحی الگوی بهره وری فدارسیون والیبال ایران، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، پذیرش و در نوبت چاپ.

  ططری، احسان؛ احسانی. محمد؛ نوروزی سید حسینی. رسول؛ کوزه چیان، هاشم؛ (1397)، طراحی مدل مشارکت در ورزش های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزش، دوره هفتم، شماره 28، ص ص: 98-87.

  امینی، مریم؛ اتقیا، ناهید؛ نوروزی سید حسینی، رسول (1397)، شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش(رویکردی کیفی)، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، پذیرش و در نوبت چاپ. https://dx.doi.org/10.22089/smrj.2019.6764.2403

  پورعروچی، علی؛ خدایاری. عباس، زارعی، علی؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1397)، شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدارسیون والیبال ایران، فصلنامه علوم ورزش، پذیرش و در نوبت چاپ.

  رضایی، سعید؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی. محمد، نوروزی سید حسینی. رسول (1398)، تأثیر فاکتورهای مستعهد کننده و تقویت کننده بر پیش بینی فعالیت جسمانی اوقات فراغت شهروندان کرمانشاهی، نشریه مدیریت ورزشی، پذیرش و در نوبت چاپ.

  نوروزی سید حسینی. رسول، حکمتی، مهلا(1398)، درک تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار از مفهوم سلامتی ناشی از مشارکت ورزشی(رویکردی پدیدارشناسانه، نشریه مدیریت و توسعه ورزش، پذیرش و در نوبت چاپ.

  نوروزی سید حسینی. رسول،(1398)، طراحی مدل شکل گیری بدبینی در تیم های ورزشی از دیدگاه اجتماعی(رویکرد کیفی)، پژوهش در علوم ورزشی/ مطالعات مدیریت ورزشی، پذیرش و در نوبت چاپ. https://dx.doi.org/10.22089/smrj.2019.7259.2536

  Afsanepurak S. A, Norouzi Seyed Hossini. R, Kalate Seyfari. M (2012), A Comparison of Customers` Satisfaction with Aerobics and Bodybuilding in Public and Private Gyms, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 522-528.

  Ehsani. M, Amiri. M, Norouzi Seyed Hossini. R (2013), The Relationship between Leadership Styles of Coaches with Coaching Efficacy among Elite Iranian Judokas, International Journal of Sport Studies, Vol , 2 (8), 399-405.

  Afsanepurak S. A, Norouzi Seyed Hossini. R, Kalate Seyfari. M, (2012) The Relationship between Coach Leadership Styles and Competitiveness, Win Orientation and Goal Orientation in Iranian Elite Judo Players, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, - Vol., 3 (3): 608-614.

  Afsanepurak S. A, Norouzi Seyed Hossini. R, Kalate Seyfari. M, Mohamadali Nasab. Z (2012), The Relationship between Organizational Socialization and Organizational Commitment in Physical Education Departments `Employees in Mazandaran-Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 187-195.

  S Afsanepurak S. A, Norouzi Seyed Hossini. R, Kalate Seyfari. M, (2012), Analysis of Motivation for Participation in Sport for All, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol., 3 (4): 790-795.

  Ehsani. M, Mottaghi Shahri. M. H, Norouzi Seyed Hossini. R, Gholampour Golkaran. E (2013), the Relationship between Perceived Power Sources of Coaches and Satisfaction of Iranian Elite Judokas, International Journal of Sport Studies, Vol., 3 (3): 292-298.

  Kozehchian. H, Norouzi Seyed Hossini, Fattahi Masrur. F, Mashatan. M, Dastoom. S (2013), The Comparison of health-related quality of life in active and non-active older adults in Tehran, International Journal of Sport Studies, , Vol , 3 (1): 52-58.

  Afsanepurak S. A, Norouzi Seyed Hossini. R, Kalate Seyfari. M, Norouzi Seyed Hossini. E (2012), Development of Indicators of the National Judo Coaches Selection: Athletes and Coaches` Perspectives, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 24-29.

  Mohammadzadeh. Y, Zardoshtian. Sh, Norouzi Seyed Hossini. R (2012), The Relationship between Motivational Climates with Self-Determination of Iran’s Elite Volleyball Players, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 18-23.

  Zardoshtian. Sh, Norouzi Seyed Hossini. R, Mohammadzadeh. Y (2012), The Relationship between leadership styles of coaches with self-determination and burn-out of the Iranian elite female Volleyball players, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 30-37.

  Ehsani. M, Sadeqi Sofdel. H, Amiry. M, M. M. H, Norouzi Seyed Hossini. R, (2013), Relationship between perceived organizational support with job satisfaction and organizational commitment of sports departments` staff, International Journal of Sport Studies, Vol., 3 (12): 1302-1306.

  Mohammadzadeh. Y, Zardoshtian. Sh, Norouzi Seyed Hossini. R (2012), The Relationship between leadership styles of coaches with motivational climate of Iranian Elite Male Volleyball Players, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 1, 91-95.

  Moradi. H, Fatahi Masrur.F, Norouzi Seyed Hossini. R (2014), examining the relationship between sports participation motivation and goal-orientated behavior at adolescent female athletes, International Journal of Sport Studies, Vol., 4 (3): 271-276.

  . Fatahi Masrur.F, Norouzi Seyed Hossini. R, Alam. Sh, Mahdavi Pain Ab. B (2014), Comparison of Sport Commitment in successful and unsuccessful teams in the Fencing Premier League of Iran, International Journal of Sport Studies, Vol., 4 (3): 258-263.

  Fatahi Masrur.F, Norouzi Seyed Hossini. R, Mousavi S. A (2014), Analysis of Preventive and Motivating Factors of Students’ Participation in Extracurricular Sports Programs, International Journal of Sport Studies, Vol., 4 (3): 343-347.

  Norouzi Seyed Hossini. R, Ehsani. M, Kozehchian. H, Amiry. M, (2014)Human Capabilities in Sports and its Development Levels, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Volume 1, Issue 2, PP 43-48.

  Norouzi Seyed Hossini R, Ehsani M, Kozechian H, Mojtaba A. (2014). Review of the Concept of Human Capital in sports with an emphasis on capability approach. Marathon, 6 (2), 222-234.

  Rasool Norouzi Seyed Hossini, Mohammad Ehsani, Hashem Kozechian, Mojtaba Amiri (2015) Consequences of the Development of Human Capabilities in Sports. International Journal of Public Health Research. Vol. 3, No. 3, pp. 93-96.

  Rasool Norouzi Seyed Hossini, Mohammad Ehsani, Hashem Kozechian, Mojtaba Amiri.(2015) Typology of Transforming Factors in the Development of Human Capabilities in Sport. International Journal of Public Health Research. Vol. 3, No. 3, pp. 97-100.

  Norouzi Seyed Hossini R, Ehsani M, Kozechian H, Mojtaba A. The Role of Human Capabilities Development in the Sustainable Development of Sport, International Journal of Review in Life Sciences, acceptance. In press

  Norallah. A, Ehsani. M, Norouzi Seyed Hossini. R, (2018), Sportswear Branding and Sales Management in Iran: Based on Grounded Theory, Journal of Physical Education and Sport (JPES) acceptance. In press.

  Norouzi E, Norouzi Seyed Hossini. R, Afroozeh MS, Vaezmosavi M, Gerber M, Pühse U,  Brand S(2019) Examining the Effectiveness of a PETTLEP Imagery Intervention on the Football Skill Performance of Novice Athletes. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 0(0), pp. -. Retrieved 16 Oct. 2019, from doi:10.1515/jirspa-2018-0010.

  نوروزی سید حسینی. رسول، احسانی. محمد، کوزه چیان. هاشم، امیری. مجتبی(1395) طراحی و تدوین مدل توسعه سرمایه انسانی در ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت؛ دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی

  نوروزی سید حسینی. رسول، احسانی. محمد، کوزه چیان. هاشم، امیری. مجتبی(1394) توسعه قابلیت های انسانی گامی اساسی در جهت توسعه پایدار در ورزش، اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. سخنرانی

  زردشتیان. شیرین، نوروزی سید حسینی. رسول، بهرامی. شهاب، آزادی. آزاده(1389) اثر رفتارهای رهبری مربیان بر جو انگیزشی و اهداف پیشرفت بسکتبالیست های لیگ برتر زنان ایران، اولین همایش مدیریت تربیت بدنی- قائمشهر، سخنرانی(انتخاب به عنوان مقاله برتر همایش).

  نوروزی سید حسینی. رسول، زردشتیان. شیرین، مرادی. حدیث(1389)، مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرمانشاه، همایش علمی سالانه دانشگاه رازی، پوستر.(انتخاب به عنوان مقاله برتر در بخش پوستر).

  کوزه چیان. هاشم، نوروزی سید حسینی. رسول(1391)، طراحی و تدوین معیارهای تعیین مربیان تیم های ملی کشتی، همایش ملی علم و کشتی- دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی(انتخاب به عنوان مقاله برتر همایش).

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، یوسفی. بهرام(1391)، تحلیل عوامل بازدارنده و برانگیزاننده شرکت دانشجویان در برنامه‌های فوق برنامه ورزشی، همایش بین المللی علمی – ورزشی دانشگاه¬های آسیا، سخنرانی.

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، کوزه چیان. هاشم(1390)، بررسی عوامل انگیزشی- بهداشتی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه، همایش ملی تربیت بدون کلام با تأکید بر تربیت بدنی- مشهد، پوستر.

  نوروزی سید حسینی. رسول، زردشتیان. شیرین، کوزه چیان. هاشم، احسانی. محمد(1390)، ارتباط درک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایتمندی بسکتبالیست های زن نخبه ایران، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل، سخنرانی.

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، کوزه چیان. هاشم(1390)، بررسی کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه، همایش ملی تربیت بدون کلام با تأکید بر تربیت بدنی- مشهد، پوستر.

  نوروزی سید حسینی. رسول، مرادی. حدیث، کوزه چیان. هاشم(1389)، مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت مدرس، همایش ملی سلامت روانی و ورزش، پوستر.

  نوروزی سید حسینی. رسول، مرادی. حدیث، کوزه چیان. هاشم(1389)، مقایسه سلامت روانی و هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه رازی، همایش ملی سلامت روانی و ورزش، سخنرانی.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کلاته سیفری. معصومه، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1390)، تعیین اضطراب رقابتی و استراتژی های مقابله با آن در بسکتبالیست ها با توجه به سطوح مختلف موفقیت آنها، همایش ملی علم و بسکتبال، سخنرانی.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، زردشتیان. شیرین، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1390)، ارتباط بین رفتارهای رهبری مربیان و جهت گیری هدفی بسکتبالیست های زن نخبه ایران، همایش ملی علم و بسکتبال، پوستر.

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، هنری. حبیب(1390)، بررسی هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه، همایش ملی تربیت بدون کلام با تأکید بر تربیت بدنی- مشهد، پوستر.

  نوروزی سید حسینی. رسول، فتحی. حسن، زردشتیان.شیرین(1390)، بررسی سلامت روانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه، همایش ملی تربیت بدون کلام با تأکید بر تربیت بدنی- مشهد، پوستر. (انتخاب به عنوان مقاله برتر همایش در بخش پوستر).

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، زردشتیان. شیرین، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1390)، نیاز سنجی ورزش های همگانی بانوان شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی، همایش ملی تفریحات سالم- دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی.

  نوروزی سید حسینی. رسول، تند نویس. فریدون، فتحی. حسن، نوروزی سید حسینی. ابراهیم(1390)، مقایسه کیفیت زندگی سالمندان زن ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران، همایش ملی تفریحات سالم- دانشگاه شهید بهشتی، پوستر.

  مرادی. حدیث، نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم(1390)، رابطه بین فعالیت بدنی اوقات فراغت و مهارتهای زندگی در دختران نوجوان شهر تهران، همایش ملی تفریحات سالم- دانشگاه شهید بهشتی، پوستر.

  نوروزی سید حسینی. رسول، کوزه چیان. هاشم، فتاحی مسرور. فروغ، دستوم. صلاح(1392)، رابطه ادراک از منابع قدرت مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران، همایش ملی- تخصصی تربیت بدنی؛ نیاز نسل فردا.

  نوروزی سید حسینی. رسول، صفری. علیرضا، اسمعیلی. محمدرضا، اشرف گنجویی. فریده(1392) تأثیر شرکت در همایش های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ گرایش به ورزش های همگانی، ، همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون ورزش همگانی و فعالیت بدنی، سخنرانی

  فتحی. حسن، نوروزی سید حسینی. رسول(1392) بررسی و تحلیل انگیزه های شرکت در ورزش های همگانی، ، همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون ورزش همگانی و فعالیت بدنی، (انتخاب به عنوان مقاله برتر همایش در بخش پوستر).

  نوروزی سید حسینی. رسول، رومیانی، مراد(1395) طراحی مدل روابط ساختاری فعالیت¬های بدنی اوقات فراغت با کیفیت زندگی و امیدواری به زندگی در زنان سالمند، همایش ملی علوم ورزشی زنان، دانشگاه الزهرا، سخنرانی

  نوروزی سید حسینی. رسول، شهبازی، نسرتن؛ رومیانی، مراد(1395) چالش های مشارکت بانوان در ورزش های همگانی –تفریحی، همایش ملی علوم ورزشی زنان، دانشگاه الزهرا، پوستر

  نوروزی سید حسینی. رسول، امینی، مریم(1397) تبیین اقتصاد دانش بینان در ورزش با رویکرد داده بنیاد ، یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، پوستر

  رومیانی، مراد؛ شهبازی، نسترن؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1397) تحلیل روندهای مطالعاتی کارآفرینی ورزشی در ایران ، یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، پوستر

  نوروزی سید حسینی. رسول، رومیانی، مراد؛ شهبازی، نسترن (1397) ارتباط کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی(مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، پوستر

  نوروزی سید حسینی. رسول (1397) روش شناسی پدیدارشناسانه و جامعه شناسی ورزشی: ظرفیت ها و فرصت ها، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی

  امینی، مریم؛ اتقیا؛ ناهید؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1397) تبیین مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه در ورزش، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی

  امینی، مریم؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1397) نقش حمایت سازمانی ادراک شده در تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، پوستر

  حکمتی، مهلا؛ مختاری دینانی، مریم؛ نوروزی سید حسینی. رسول (1397) تبیین مؤلفه های رفتاری توسعه ورزش زنان، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، پوستر

  کشاورز، محمد؛ نوروزی سید حسینی. رسول ؛ روحانی مطلق، نعیمه(1397) تحلیل انگیزه های مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی: یک بررسی سیستماتیک، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، پوستر

  روحانی مطلق، نعیمه؛ نوروزی سید حسینی. رسول ؛ کشاورز، محمد(1397) مروری سیستماتیک محدودیت های مشارکت زنان در ورزش از منظر اجتماعی و شخصی، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، پوستر

  Norouzi Seyed Hossini. R, Zardoshtian. Sh, Fathi. H(2011), A Survey Of Customers Satisfaction From Aerobic And Bodybuilding Clubs Of Women In Kermanshah, The International Congress on Physical Fitness and Aerobic Tehran; Iran, 15-16 Feb. 2011, poster presentation.

  Norouzi Seyed Hossini. R, Zardoshtian. Sh, Fathi. H(2011), The Relationship Between Perceived Leadership Behaviors Of Coaches And Athlete's Satisfaction, The International Congress on Physical Fitness and Aerobic Tehran; Iran, 15-16 Feb. 2011, poster presentation.

  Zardoshtian. Sh, Norouzi Seyed Hossini. R (2011), The Effect of Perceived Coaches’ Leadership Behavior on Motivational Climate and Athlete Satisfaction of Women Taking Part in Basketball Super League of Iran, 22nd TAFISA world congress, Sport for all: Building Bridges. 10th to 14th November, 2011, Antalya, Turkey, poster presentation.

  Fathi. H , Norouzi Seyed Hossini. R, Zardoshtian. Sh(2011), The Relationship between Leadership styles of Coaches and sport commitment of athletes in Iranian Judo super league, 22nd TAFISA world congress, Sport for all: Building Bridges. 10th to 14th November, 2011, Antalya, Turkey, poster presentation.

  Norouzi Seyed Hossini. R, Zardoshtian, Sh (2011), The Relationship between Perceived Leadership Styles of Coaches and Satisfaction of Iranian Elite Judoka, 22nd TAFISA world congress, Sport for all: Building Bridges. 10th to 14th November, 2011, Antalya, Turkey, poster presentation.

  کارگاه: "روش تحقیق کیفی: بنیان های نظری، استراتژی ها و فرایند ها"، 15/9/1395 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(مدرس کارگاه)

  کارگاه "تجزیه و تحلیل داده های پژوهش کیفی با تأکید بر نرم افزار NVIVO،" 22/9/1395 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(مدرس کارگاه)

  کارگاه " روش تحقیق کیفی با تأکید بر نظریه داده بنیاد: رویکردی کاربردی در مدیریت ورزشی، 28/9/96 دانشگاه تربیت مدرس(مدرس کارگاه)

  کارگاه " روش پژوهش کیفی: کاربرد نظریه داده بنیاد(GTM)"، 15/12/96 دانشگاه تربیت مدرس(مدرس کارگاه).

  کارگاه " روش شناسی کیفی: کاربرد گراندد تئوری در مدیریت ورزشی"، 23/2/97 ، یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(مدرس کارگاه).

  کارگاه " شیوه اجرای گرداندد تئوری(GTM) در مطالعات ورزشی"، 4/10/97 دانشگاه تربیت مدرس(مدرس کارگاه).

  کارگاه " کاربرد گرندد تئوری در پژوهش های مدیریت ورزشی"، 16/11/97 انجمن علمی مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران(مدرس کارگاه).

 • سایر اطلاعات

   

  طراحی و روش های تحقیق در مدیریت ورزشی، اندرو. پ، پدرسن. پ، مک اووی(2011)، ترجمه هاشم کوزه چیان، رسول نوروزی سید حسینی، اکبر حیدری. انتشارات حتمی، چاپ اول 1391، چاپ دوم 1392، چاپ سوم 1393؛ چاپ چهارم، 1395، چاپ پنجم 1396، چاپ ششم 1397، چاپ هفتم 1398.

  مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت، تألیف ولسی. کریس، مینتن. سو، آبرامز. جفری(2012). ترجمه هاشم کوزه چیان، رسول نوروزی سید حسینی. انتشارات حتمی، چاپ اول 1392، چاپ دوم 1392، چاپ سوم 1396، چاپ چهارم، 1398

  مدیریت رویدادهای ورزشی، تألیف کریستوفر گرینول، لیث بوسل، دیوید شانک(2014)، ترجمه هاشم کوزه چیان، رسول نوروزی سید حسینی، مهدی آزادان، انتشارات حتمی، چاپ اول 1393، چاپ دوم 1393، چاپ سوم 1395، چاپ چهارم، 1396، چاپ پنجم 1397

  کاربرد لیزرل در عمل(با تأکید بر رویکرد SIMPLIS)، تألیف آرماندو لویس ویرا(2011)،  ترجمه رسول نوروزی سید حسینی، حمید قاسمی، انتشارات حتمی، چاپ اول 1392.

  واژه نامه علم تمرین و ورزش، تألیف بیتمن. هیثر، مک آدام. کتی، سارجنت. هاروارد(2006)، ترجمه مجتبی میردریکوندی، رسول نوروزی سید حسینی، رحیم میرمنصوری، حسن فتحی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد. چاپ اول 1390

  مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت، محمد احسانی، سارا کشگر، غلامعلی کارگر، رسول نوروزی سید حسینی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، در دست چاپ.

  فرهنگ توصیفی واژگان و اصطلاحات در مدیریت ورزشی، هاشم کوزه چیان، رسول نوروزی سید حسینی، انتشارات حتمی، چاپ اول 1393

  درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش، تألیف مجتبی امیری و رسول نوروزی سید حسینی، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول 1393، چاپ دوم 1394، چاپ سوم 1398

  متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، رسول نوروزی سید حسینی، حسن دنیایی، انتشارات طنین دانش، ، چاپ اول 1394، چاپ دوم 1398

  طراحی جداول مسابقات ورزشی(سازماندهی موفقیت آمیز مسابقات ورزشی)، جان بایل(2014)، ترجمه رسول نوروزی سید حسینی، فروغ فتاحی مسرور، حسن فتحی، انتشارات حتمی، چاپ اول 1394، چاپ دوم 1394، چاپ سوم، 1394.

  مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش، تألیف رسول نوروزی سید حسینی، فروغ فتاحی مسرور، انتشارات حتمی، چاپ اول 1398.

  مبانی جامعه شناسی ورزش و فعالیت بدنی، کاترین جیمیسون و مائورین اسمیت، ترجمه رسول نوروزی سید حسینی، انتشارات حتمی، چاپ اول 1398.