اساتید

دکتر مهدی باقرلو

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

  دکترای مدیریت DBA

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

  1 - مشاور مدیریت در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی: 1379 تا کنون
  2 - مدیر توسعه کسب و کار شرکت پارس پاد: 1380 تا 1382
  3 - مدیر اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(: 1382 تا 1385
  4 - کارشناس و مشاور مدیریت در شرکت پارس خودرو: 1385
  5 - ارزیاب مدیریت شرکت ساپکو؛ خدمات مدیران/ کانون ارزیابی و توسعه مدیریت/ مدیریت عملکرد: 1386 تا 1389
  6 - مدیر منابع انسانی در بخش خصوصی: 1389 تا کنون

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

  الف- سوابق تدریس:
  1 - تدریس به عنوان دبیر در دبیرستانهای فرهنگ، امام خمینی و ایثار: 1374 تا 1379
  2 - عضویت در "هیات علمی" دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع): 1382 تا 1385
  3 - تدریس اصول مدیریت در دانشگاه افسری امام علی(ع) و دریافت تقدیر نامه به عنوان استاد نمونه: 1383
  4 - تدریس تئوری های مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تطبیقی در دوره کارشناسی ارشد
  دانشپذیری دانشگاه پیام نور: 1382 تا 1387
  5 - تدریس تئوریهای مدیریت در موسسه آموزش عالی مهر پویان: 1382 تا 1387
  6 - تدریس دوره های مدیریت دانش و مدیریت تعارض در آموزش مرکزی شرکت نفت: 1383 تا 1384
  7 - تدریس اصول مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی و روش تحقیق، در دانشکده علوم اقتصادی: 1386 تا 1387
  8 - تدریس تئوریهای مدیریت، رفتار سازمانی، و مدیریت منابع انسانی در دوره MBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران:
  از 1387 تا 1390
  9 - تدریس تئوریهای مدیریت، رفتار سازمانی، و مدیریت منابع انسانی در دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:
  از 1387 تا کنون
  10 - تدریس مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در دوره MBA یکساله پارک علم و فناوری
  دانشگاه تهران: از 1389 تا 1390
  11 - تدریس در موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو در درسهای مبانی سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی،
  مدیریت منابع انسانی، و رهبری سازمانی در رشته MBA : از 1390 تا 1392
  12 - تدریس آیین مدیریت در مجموعه دوره های بهبود مدیریت ریاست جمهوری و وزارت نیرو: 1392 تا 1393
  13 - تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی در درسهای مبانی سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی، مدیریت
  منابع انسانی، و رهبری سازمانی در رشته MBA : 1393 تا کنون
  14 - تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در درسهای رفتار سازمانی پیشرفته و فنون نوین رهبری، و مدیریت منابع 1
  انسانی پیشرفته در دوره DBA : 1394 تا کنون
  15 - تدریس مبانی سازمان و مدیریت در مدرسه کسب و کار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: 1398 تا کنون
  16 - تدریس رفتار و مهارتهای نوین رهبری در دوره DBA دانشگاه تربیت مدرس: 1399 تا کنون

  ب- سوابق پژوهشی:
  1 - مقاله "الفبای EDI (تبادل الکترونیکی داده ها)" در نشریه یادمان – شماره 14 – بهمن و اسفند 1379
  2 - مقاله "مدولاسیون در طراحی محصولات و سیستم ها" جهت به کار گیری در مدیریت استراتژیک شرکت سازه گستر
  سایپا – 1379
  3 - مقاله "عصر الکترونیک و تولد دوباره سازمان" در نشریه اندیشه گستر سایپا – شماره 12 – مهر 1380
  4 - مقاله " 14 نکته در رهبری موفق یک سازمان" در نشریه اندیشه گستر سایپا – شماره 18 و 19 – تیر و مرداد 1381
  5 - تالیف کتاب "تئوریهای مدیریت" – انتشارات آزاده –راهیان ارشد– 1384
  6 - تالیف اثر پژوهشی "مبانی فلسفی مدیریت عمومی" در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) – 1385
  7 - مقاله "سازمان الکترونیکی و زیر بناهای تجارت الکترونیک" در نشریه مدیر – 1386
  8 - مقاله "انتخاب شایسته، سازمان برجسته" در نشریه صنعت خودرو - 1389

 • سایر اطلاعات