محتوا دوره MBA

دانشگاه تربیت مدرس دوره های MBA  در 4 گرایش ذیل برگزار می کند:

 

استراتژی

بازاریابی

پروژه

مالی