ضرورت و اهمیت دوره MBA

تغييرات و تحولات سريع  در عصر حاضر به خصوص بر سازمانهاي امروزی تاثير بسياري مي گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سريع سازمان مي شود. سازمانها از اركان مهمي از قبيل سرمايه ، نيروي انساني ، فناوري و مديريت تشكيل يافته اند كه به زعم بسياري از صاحبنظران نيروي انساني مهمترين ركن در اين بين است.

نظر به اينكه منابع انسانی مهمترين عامل رشد و توسعه هر سازمان و هر کشوری است، افزايش كيفيت آن بسیار ضروري است. رشد كيفيت منابع انساني مستلزم دادن آگاهي ها و آموزش هاي لازم همگام با رشد سريع علوم وتكنولوژي است.از اين رو آموزش منابع انسانی در جهت ارتقاء سطح علمي وكاربردي آنان و بالا بردن ميزان كارآيي و اثر بخشي آنان بسیار ضروری است.

به عبارتی دیگر پرورش انسانهاي زبده و ماهر كه از آن به عنوان توسعه منابع نيروي انساني ياد مي شود ضرورت اجتناب ناپذيري است كه هم سازمانها براي بقا و پيشرفت در جهان پر تغيير و تحول امروزي سخت بدان نيازمندند و هم علاقه مندان به راه اندازی کسب و کار.

اما نکته بسیار مهم آنست که صرفا آموزش نمي تواند به افراد و سازمانها در راه رسيدن به اهداف خويش كمك كند. آموزشهای کسب و کار MBA و DBA بايد با توجه به اصول و روشهاي علمي و همچین با رویکرد کاربردی مهارتی بنا گذاشته شوند تا نتيجه به دست آمده نيازهاي موجود را برطرف سازد در غير اين صورت آموزشها بي فايده و حتي در مواردي باعث هدر دادن سرمايه ی مالی و زمانی مي شوند.