معرفی دوره DBA

امروزه نقش آموزش در افزایش کارایی، بهره وری و توسعۀ اقتصادی کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است؛ چرا که در دنیای کنونی داشتن کارخانه ها، زمین، ابزار و ماشین آلات سرمایه محسوب نمی شود؛ بلکه ثروت در دانش و مهارت نهفته است . از این رو، توجه به امر آموزش در مرکز توجه افراد و سازمان ها قرار دارد و به همین دلیل، به طور روز افزونی در آموزش سرمایه گذاری می کنند؛ چراکه این باور عمومیت یافته است که آموزش کاربردی و مهارتیست که موجب تغییرات در اداره سازمان ها و ایجاد کسب و کارهای جدید می گردد.

از طرفی پیشرفت های شگرفی که در دهۀ اخیر چه در بخش تولید، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و یا حوزه خدمات رخ داده، بیش از هر چیزی موضوع اهمیت آموزش کاربردی و مهارتی را نمایان ساخته است. امروزه آموزش مدیران ماهر و متخصص  از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعۀ اقتصادی و صنعتی هر کشوری محسوب می شود.

تربیت مدیران  ماهر جزو الزامات اساسی و ضروری برای موفقیت هر سازمان و راه اندازی هر کسب و کاری می باشد. در این راستا، دوره مدیریت عالی کسب و کار یا  DBA به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

این دوره را می توان گامی برای رهبران و مدیران ارشد نامید تا دانش و تخصص خود را ارتقاء بخشند. دوره DBA  به مدیران کمک می کند تا مهارتهای لازم جهت حل مسائل سازمان خود را بهتر فراگیرند و خود را آماده تجزیه و تحلیل های پیچیده و تصمیم گیری های مقتضی نمایند.